środa, 19 Gru 2018

LogowaniePlan pracy szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Szmelter-Ubramek   
piątek, 29 września 2017 20:30

ROCZNY PLAN PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. ZYGMUNTA STEINBORN W PRZEZMARKU NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Roczny plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Zygmunta Steinborn w Przezmarku jest spójny programowo z „Koncepcją rozwoju szkoły na lata 2016/2021” i uwzględnia problemy wynikające z wniosków z prowadzonego nadzoru pedagogicznego za rok 2016/2017.

PODSTAWA PRAWNA

  1. 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)
  2. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 20015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270)
  3. 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr. 46 poz. 432 z późniejszymi zmianami)

GŁÓWNY CEL WYCHOWAWCZY:

Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Bezpieczeństwo w Internecie.

GŁÓWNY CEL PROFILAKTYCZNY:

Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych wśród uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole.


EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY

Zadanie

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1. Podnoszenie wyników nauczania

1. Dokonywanie analizy wyników egzaminu zewnętrznego 2017

Katarzyna Kruszyńska

A. Szmelter-Ubramek

Wioletta Rymarz

Iwona Bieńkowska

M. Wojcinowicz-Kościuszko

Wrzesień 2017

 

 

2. Opracowanie przez nauczycieli planów pracy uwzględniających treści podstawy programowej oraz wnioski z analiz diagnoz i egzaminu zewnętrznego 2016

Dyrektor, nauczyciele

 

Wrzesień 2017

 

3. Przeprowadzanie diagnoz wstępnych i końcoworocznych

 

Nauczyciele przeprowadzający diagnozy

Wg planu diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów (Zał. nr 1)

4. Dokonywanie analizy wyników diagnoz.

Nauczyciele przeprowadzający diagnozy.

Październik 2017

Czerwiec 2018

5. Przeprowadzenie egzaminu próbnego w kl. III

Dyrektor

A. Szmelter-Ubramek

Listopad/
Grudzień 2017

 

6. Dokonanie analizy wyników egzaminu próbnego

Radosław Czob
Marta Wojcinowicz-Kościuszko

Katarzyna Kruszyńska

Wioletta Rymarz
Iwona Bieńkowska
Wojciech Puton

Styczeń 2018

 

7. Zorganizowanie egzaminu zewnętrznego zgodnie z procedurami CKE

Dyrektor

A. Szmelter-Ubramek

Kwiecień 2018

 

8. Systematyczne diagnozowanie postępów uczniów przy pomocy form określonych w WZO

Dyrektor, nauczyciele

 

Cały rok

9. Systematyczne ocenianie osiągnięć uczniów

Dyrektor, nauczyciele

Cały rok


10.Kontrola przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania.

Dyrektor, nauczyciele

Cały rok

11.Dostosowywanie form i metod pracy na zajęciach z uwzględnieniem specyfiki i możliwości zespołu uczniowskiego

Dyrektor, nauczyciele

 

Zgodnie z planami, cały rok

12.Wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

12.1 Opracowanie sposobów pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

12.2 Indywidualizowanie pracy na lekcji z uwzględnieniem możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów

 

12.3 Współpraca z rodzicami w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

12.4 Współpraca z Poradnią Psychologiczną Pedagogiczną

 

 

 

Wychowawcy, pedagog szkolny

 

Dyrektor, nauczyciele przedmiotów

 

Wychowawcy, pedagog

 

Pedagog

 

 

 

Wrzesień 2017

Październik 2017

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Wg potrzeb

13.Wspieranie uczniów zdolnych

 

13.1 Organizacja zajęć pozalekcyjnych w postaci kół przedmiotowych i zainteresowań zgodnie z potrzebami uczniów

13.2 Organizowanie konkursów przedmiotowych i innych oraz zawodów sportowych

 

 

 

Dyrektor

 

 

Nauczyciele

 

 

Cały rok

 

 

Wg grafiku konkursów szkolnych (Zał. nr 2)

14.Organizacja wycieczek edukacyjnych i zajęć w terenie

Nauczyciele

Wg grafiku wycieczek szkolnych (Zał. nr 3)

2. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

1. Systematyczna kontrola frekwencji uczniów na zajęciach

E. Paluch, wychowawcy

Cały rok

 

2. Aktywne pełnienie dyżurów

Dyrektor, nauczyciele

Wg harmonogramu dyżurów (Zał. nr 3)

3. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przed i po zajęciach, w trakcie wycieczek i imprez szkolnych

 

Nauczyciele

 

Cały rok, wg grafiku wycieczek szkolnych oraz grafiku imprez szkolnych (Zał. nr 3 i 5)

4. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły

W. Puton

Październik 2017

3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych
1. Realizacja treści wychowania patriotycznego i obywatelskiego podczas zajęć edukacyjnych, apeli i uroczystości szkolnych oraz imprez środowiskowych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok wg tematyki zajęć, wg grafiku imprez szkolnych oraz grafiku apeli szkolnych (Zał. nr 5 i 6)

2. Realizacja programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły

Dyrektor, nauczyciele

Cały rok

3. Propagowanie i przestrzeganie praw ucznia oraz konsekwentne egzekwowanie jego obowiązków

Dyrektor, nauczyciele

Cały rok

 

4. Aktywizowanie rodziców do współpracy w zakresie wychowania poprzez:

-  rozmowy telefoniczne

-  spotkania indywidualne, ogólne

Nauczyciele

Cały rok

 

PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE

Zadanie

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

1. Umożliwienie nauczycielom realizacji awansu zawodowego.

Dyrektor, opiekunowie stażu

Zgodnie z procedurą

2. Opracowanie Wewnątrzszkolnego Planu Doskonalenia Zawodowego nauczycieli

Iwona Bieńkowska

Wrzesień 2017

3. Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach WDN

Dyrektor

A. Szmelter-Ubramek

E. Paluch

M. Wojcinowicz-Kościuszko

Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Planem Doskonalenia

Zawodowego
N-li (Zał. nr 7)

4. Dzielenie się wiedzą w ramach zespołów.

Liderzy zespołów

 

Wg terminów ustalonych przez zespół

5. Udział nauczycieli w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego

Nauczyciele

 

Zgodnie z terminami

6. Opracowanie harmonogramu ocen pracy

Dyrektor

Wg harmonogramu ocen pracy i oceny dorobku zawodowego nauczycieli (Zał. nr 8)

7. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli

Dyrektor

Wg harmonogramu

2. Aktualizacja podstawowych dokumentów szkoły
1. Dostosowanie Statutu i WZO do zmian wprowadzonych w prawie oświatowym.

Dyrektor
Wojciech Puton

Wg potrzeb

2. Opracowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły zgodnie z potrzebami szkoły

Rada Rodziców

Irena Lichacz

Marta Wojcinowicz-Kościuszko

Ewelina Paluch

Wioletta Rymarz

Wrzesień 2017

 

3. Zapoznawanie uczniów i ich rodziców z wprowadzonymi zmianami

Wychowawcy

Na bieżąco

3. Przeprowadze-nie ewaluacji wewnętrznej

1. Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej

1.1.     Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Ewelina Paluch

Aneta Szmelter-Ubramek

Wg harmonogramu ewaluacji wewnętrznej

4. Monitorowanie zadań i działań wynikających z prawa oświatowego, priorytetów ministra edukacji, kuratora oświaty

1. Monitorowanie realizacji podstawy programowej

Dyrektor, nauczyciele

Dwa razy w roku

2. Monitorowanie pracy zespołów zadaniowych

Dyrektor

Dwa razy w roku

5. Planowanie pracy szkoły

1. Tworzenie arkusza organizacyjnego na podstawie ramowych planów nauczania

Dyrektor

Kwiecień 2018

2. Tworzenie zestawów programów i podręczników na rok szkolny 2017/2018

A. Szmelter-Ubramek

Czerwiec 2018

3. Tworzenie tygodniowego planu zajęć zgodnie z zasadami BHP

Dyrektor

Wrzesień 2017

4. Tworzenie harmonogramu dyżurów nauczycieli

A. Szmelter-Ubramek

Wrzesień 2017

5. Tworzenie rocznego planu pracy szkoły, planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor,

A. Szmelter-Ubramek

Bogumiła Steinborn

Wrzesień 2017

 

6. Tworzenie planów pracy zespołów działających w szkole

Liderzy zespołów

Wrzesień 2017

7. Tworzenie planu pracy SU

Przewodnicząca SU, opiekunowie SU

Wrzesień 2017

8. Tworzenie planu pracy Rady Rodziców

Przewodniczący RR

Październik 2017

9. Tworzenie grafików apeli i imprez szkolnych oraz grafiku konkursów szkolnych

Nauczyciele

Wrzesień 2017

10. Tworzenie kalendarza organizacji roku szkolnego

A. Szmelter-Ubramek

Wrzesień 2017

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 (Zał. nr 9)

11. Planowanie wycieczek szkolnych

Nauczyciele organizujący wycieczki

Wg grafiku wycieczek szkolnych

WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Zadanie

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1. Aktywizacja rodziców do udziału w życiu szkoły
1. Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie wychowania poprzez pomoc w realizacji określonych celów przez szkołę oraz opiniowanie pracy szkoły.

Wychowawcy, Rada Rodziców

Cały rok

2. Mobilizowanie rodziców do udziału w zebraniach, konsultacjach, itp. oraz w organizacji życia poszczególnych klas.

Wychowawcy

Na bieżąco

3. Wspomaganie finansowe szkoły przez rodziców

Przewodniczący RR

Cały rok

2. Promocja szkoły
1. Prowadzenie strony Internetowe

A. Szmelter-Ubramek

Na bieżąco

2. Zagospodarowywanie tablic na korytarzach szkolnych

Nauczyciele odpowiedzialni

Na bieżąco

3. Tworzenie planu promocji szkoły

Zespół ds. promocji szkoły

Wrzesień 2017

4. Reprezentowanie szkoły na konkursach i zawodach sportowych

Nauczyciele

Wg grafiku konkursów szkolnych i kalendarza imprez powiatowych

5. Udział w imprezach środowiskowych

Nauczyciele

Wg ustalonych terminów

6. Prezentacja szkoły podczas „Święta szkoły”

Wszyscy nauczyciele

Czerwiec 2018

3. Rozwinięcie i kontynuacja współpracy z instytucjami wspierającymi zadania szkoły

1. Dalsza współpraca

1.1.    w zakresie wychowania z policją, sądem rejonowym, kuratorami

 

1.2.    zakresie sponsoringu z różnymi podmiotami gospodarczymi

 

1.3.    w zakresie kulturalno oświatowym z Gminnym Centrum Kulturalno Bibliotecznym

 

Pedagog, wychowawcy

 

Dyrektor, zespół ds. promocji szkoły

 

Nauczyciele

 

Wg potrzeb

 

 

Na bieżąco

 

Na bieżąco

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

Zadanie

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1. Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Przeglądy szkoły pod względem bezpieczeństwa w związku z rozpoczęciem roku szkolnego oraz przed zakończeniem ferii zimowych

Dyrektor

Sierpień 2017

Luty 2018

2. Prawidłowe zagospodarowanie pomieszczeń według przydziału

Dyrektor

Wrzesień 2017

3. Ciągłe poszerzanie bazy dydaktycznej i materialnej placówki

Dyrektor, Przewodniczący RR, zespół do spraw promocji szkoły

Wg potrzeb, cały rok

2. Doskonalenie sprawności organizacyjnej szkoły poprzez właściwą współpracę zespołów przedmiotowych, zespołu ds. diagnoz oraz innych zespołów powołanych do pracy na rzecz szkoły

1. Opracowanie jasnych kryteriów i zasad funkcjonowania zespołów oraz ich egzekwowanie

Dyrektor, liderzy zespołów

Cały rok

2. Realizowanie zadań i kompetencji przez wszystkie organy szkoły

Dyrektor, RR, przewodniczący SU, opiekunowie SU

Cały rok

 

3. Dbanie o szybki obieg informacji w szkole

Rada Pedagogiczna

Cały rok

3. Zapewnienie dostępu do dokumentów prawa wewnątrz-szkolnego i prawa oświatowego

1. Tematyczne szkolenia dla wszystkich pracowników szkoły

Dyrektor

Wg potrzeb

2. Udostępnienie aktów prawa wewnątrzszkolnego i prawa oświatowego w pokoju nauczycielskim oraz zamieszczenie najważniejszych dokumentów na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor

A. Szmelter-Ubramek

Na bieżąco

4. Wewnętrzny nadzór pedagogiczny

1. Powołanie zespołów, liderów i koordynatorów poszczególnych zadań w celu poczucia współodpowiedzialności za efekty działalności szkoły

Dyrektor

 

Wrzesień 2017

 

2. Dokumentowanie w dziennikach lekcyjnych rytmiczności realizacji planów nauczania w poszczególnych miesiącach pracy

Dyrektor, nauczyciele

 

Cały rok

 

3. Uświadomienie uprawnień i odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań członkom Rady Pedagogicznej

Dyrektor

 

Wrzesień 2017

 

4. Kontrola i autorefleksja prowadząca do konkretnych działań zmierzających do poprawy dyscypliny pracy

Dyrektor

Na bieżąco

 

Przewiduje się modyfikowanie Rocznego Planu Pracy w ciągu roku szkolnego 2017/2018

Poprawiony: piątek, 29 września 2017 22:02