środa, 19 Gru 2018

LogowanieKONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. ZYGMUNTA STEINBORN W PRZEZMARKU NA LATA 2016-2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta Szmelter-Ubramek   
piątek, 29 września 2017 20:05

I. Wstęp

 

Szkoła to miejsce gdzie młody człowiek odkrywa i rozwija swoje talenty. To miejsce zadowolenia z własnej pracy i mierzenia się z porażkami. W Gimnazjum Publicznym im. Zygmunta Steinborn w Przezmarku pragniemy stworzyć warunki do kształtowania człowieka świadomego, tak aby aktywnie przygotować go do radzenia sobie w szkołach ponadgimnazjalnych i dorosłym życiu.

Koncepcja Pracy Gimnazjum Publicznego im. Zygmunta Steinborn w Przezmarku jest zbiorem ogólnych celów i zamierzeń, które wszystkie organa szkoły przyjmują do realizacji w latach 2016-2021.

Misja:

Szkoła wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania, stwarza uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa, kształtuje właściwe postawy obywatelskie i patriotyczne.

Wizja:

W Gimnazjum Publicznym w Przezmarku dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, iż jest członkiem rodziny, społeczności lokalnej ale i narodowej. Kształtujemy postawę szacunku, współpracy i otwartości w stosunku do innych narodów a poprzez nauczanie języków obcych rozbudzamy zainteresowanie kulturą rosyjską oraz krajów anglojęzycznych. Pragniemy, aby nasi uczniowie byli świadomi i odpowiedzialni, posiadali wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, dbali o kulturę słowa i piękno mowy ojczystej, środowisko naturalne oraz zdrowie i bezpieczeństwo własne a także innych osób.  Celem nadrzędnym naszej placówki jest harmonijny i wszechstronny rozwój ucznia, zgodnie z jego zainteresowaniami i uzdolnieniami oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia.

 

Realizacja celu nadrzędnego związana jest z działaniami w następujących obszarach:

 

 

Obszar

Cele ogólne

działania

KSZTAŁCENIE

Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów.

- indywidualizacją pracy na lekcji,

- dobór wymagań do poziomu możliwości uczniów,

- umożliwienie udziału w różnych formach zajęć dodatkowych, konkursach i olimpiadach,

 

Stosowanie różnorodnych i nowatorskich metod i form pracy oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

- wprowadzenia używania wyłącznie w celach edukacyjnych smartfona/ tabletu podczas zajęć na licencji BYOD,

- szkolenie członków rady z obsługi różnych aplikacji o potencjale edukacyjnym,

 

Diagnoza osiągnięć edukacyjnych służąca informacji zwrotnej i planowaniu pracy z uczniem.

 

- prowadzenia diagnoz na wejściu i na wyjściu,

- organizacja próbnego i właściwego egzaminu gimnazjalnego,

- systematyczne diagnozowanie osiągnięć uczniów

- analiza osiągnięć egzaminów zewnętrznych,

- wprowadzenie elementów oceniania kształtującego.

Wspomaganie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych w ich rozwoju.

 

- organizacja zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych wyrównujących braki i rozwijających zainteresowania,

- organizacja klubów i kół zainteresowań,

- opieka pedagoga szkolnego.

WYCHIWANIE I OPIEKA

Budowanie właściwych relacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem.

Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych.

 

- organizacja zajęć dla rodziców, spotkań integracyjnych,

- organizacja spotkań z rodzicami,

- kontakty wychowawca- rodzic,

- wsparcie pedagoga szkolnego.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

 

- prawidłowa organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej, objęcie nią możliwie największej liczby uczniów.

Współpraca z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sztumie, Policją i GOPS w Starym Dzierzgoniu.

 

- kontakty z pracownikami różnych instytucji,

- spotkania i prelekcje dla uczniów i rodziców.

Zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole

- przeglądy szkoły,

-prawidłowe  zagospodarowanie przestrzeni,

- organizacja dyżurów nauczycielskich,

- budowanie planów zajęć zgodnie z zasadami GHP,

-

Wychowanie obywatelskie i patriotyczne.

 

- dbałość o kultywowanie tradycji polskich,

- organizacja obchodów narodowych świąt w szkole,

-udział w gminnych imprezach z okazji świat narodowych,

- promowanie polskich symboli narodowych,

 

Dbałość o kulturę słowa i piękno mowy ojczystej.

 

- dbałość o piękno mowy ojczystej,

- organizacja konkursów literackich, recytatorskich , udział w podobnych poza szkołą.

ZDROWIE I EKOLOGIA

Kształtowanie właściwej postawy w stosunku do środowiska naturalnego.

 

- udział w ogólnopolskich akcjach tj. Sprzątanie świata,

- segregacja odpadów na terenie szkoły,

- realizacja projektów edukacyjnych o tematyce ekologicznej.

Dbałość o zdrowie i higienę.

 

- kontakty z pielegniarką szkolną,

- zajęcia w ramach lekcji biologii, zajęć z wychowawcą dotyczące tej tematyki.

Profilaktyka i zapobieganie nałogom wśród młodzieży

- zajęcia w ramach lekcji biologii, zajęć z wychowawcą dotyczące tej tematyki,

 

Przeciwdziałanie wczesnej inicjacji seksualnej.

 

- zajęcia w ramach lekcji biologii, wychowania do życia w rodzinie oraz zajęć z wychowawcą dotyczące tej tematyki.

Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

- propagowanie sportu i aktywności fizycznej poprzez udział w dodatkowych zajęciach, zawodach,

- zajęcia na temat zasad zdrowego odżywiania i form aktywnego spędzania czasu wolnego.

ZARZĄDZANIE

Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.

 

 

- sprawdzanie poprawności prowadzonej dokumentacji,

- monitoring realizacji podstawy programowej,

- opracowanie rocznego planu pracy szkoły,

- przeprowadzanie ewaluacji wewnętrzne placówki,

- aktualizacja wewnętrznej dokumentacji i dostosowanie jej do obowiązującego prawa,

- zapoznanie wszystkich organów szkoły i uczniów z obowiązującą dokumentacją szkoły.

Współpraca w zespołach nauczycielskich.

- Opracowanie jasnych kryteriów i zasad współpracy  oraz ich egzekwowanie.

- Dbanie o szybki przepływ informacji w szkole.

PROMOCJA

Działalność zespołu ds. promocji szkoły zgodnie z ustalonym planem pracy

- realizacja planu pracy zespołu,

- umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły,

-zagospodarowanie tablic na korytarzach,

- reprezentowanie szkoły podczas konkursów , zawodów i innych wydarzeń poza szkołą,

- prezentacja szkoły podczas „Święta szkoły”

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Włączanie rodziców w życie szkoły

 

- działalność Rady Rodziców,

- pomoc rodziców w organizacji różnych wydarzeń na terenie szkoły,

- pozyskiwanie opinii rodziców na temat pracy szkoły celem jej poprawy i dostosowania do ich oczekiwań,

- aktywizacja rodziców do udziału w życiu szkoły.

 

Poprawiony: piątek, 29 września 2017 20:14